Pædagogisk praksis på Broen

Tager altid afsæt i den unges nuværende kognitive og praktiske funktionsevne.

​På Broen centrerer det pædagogiske arbejde sig om at støtte den unges udvikling mod et voksenliv, med højst mulige selvstændighed og livskvalitet.

Neuropædagogisk referenceramme

Vi justerer den pædagogiske indsats individuelt, så det er tilpasset den unges kognitive potentiale og grad af funktionsnedsættelse.

Vi tager afsæt i en kognitiv og neuropsykologisk forståelse, hvor viden om den unges kognitive evner til at forstå, vide, erkende og opfatte sig selv og verdenen på, ses i sammenhæng med niveauet af kognitive funktioner som tænkning, problemløsning og sansning. Vi forholder os til sammenhængen mellem hjerne (nervesystem) og adfærd.

Hvis der er tale om problemskabende adfærd retter vi det pædagogiske fokus primært på omgivelsernes måde at forholde sig til adfærden på - da det ofte er ændringer i miljøet, der medfører en positiv udvikling i adfærden.

Udvikling af den unges færdigheder

Den unges kognitive udvikling stimulerer vi via strukturerede samtaler, der tager afsæt i den fortrolighed og relation, der er opbygget mellem den unge og Broens medarbejdere. Under samtalen aftaler vi, hvilke kompetencemål, der er i fokus i den kommende tid. Konkretisering af ønskede mål tager udgangspunkt i den unges Nærmeste Udviklingszone.

Til at udvikle praktiske kompetencer indenfor almindelig daglig levevis (ADL) tilrettelægger vi et individuelt botræningsforløb. Sammen med den unge udformer vi et skema for, hvornår opgaver som rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, personlig hygiejne håndteres. Medarbejderne guider, støtter og hjælper ud fra den unges behov.

På Broen er selvværd, selvtillid og selvbestemmelsesret vigtige punkter. For at styrke disse, hos de unge, arbejder vi med at understøtte og udvikle deres sociale færdigheder. Vi motiverer og støtter til et aktivt fritidsliv. Det kan både være på Broen eller hvis den unge har ønsker om at være aktiv i et eksternt interessefællesskab.

Hver anden uge deltager den unge i et beboermøde, der bliver faciliteret af medarbejderne. Her drøfter de unge stort og småt omkring livet på Broen. Det øger følelsen af at være en del af en social sammenhæng og giver muligheden for at udøve sin indflydelse og/eller tage ansvar. Læse mere om socialt liv på Broen her.

Pædagogiske metoder

På Broen tager vi udgangspunkt i individet, relationen/samspillet med omgivelserne, visualisering, støttende samtaler og motivationsarbejde. Der arbejdes med daglige strukturer for den enkelte unge, hvilket giver en ensartet og tryghedsskabende hverdag. Samtidig med fokus bliver holdt på både den visiterende kommunes bestilling og pædagogiske indsatsområder.

​​

Pædagogisk plan og dokumentation

På Broen, får den unge sin egen kontaktperson, som bl.a. har ansvar for udarbejdelse af en pædagogisk behandlingsplan (unge under 18 år)/en pædagogisk plan (unge over 18 år). Den pædagogiske plan, der tager afsæt i den kommunale bestilling, udarbejdes indenfor de første 3 måneder, og er foreløbige - indenfor et halvt år udarbejdes en endelig plan. Den pædagogiske plan udformes ud fra screeningsværktøjet ’Det dobbelte KRAMS’. 

Læs mere ->

Den unges udvikling noterer vi gennem daglig dokumentation på den onlinebaserede platform Sofus/Dagbogsprogrammet. Vi arbejder med sammenhængende resultatdokumentation, hvor de daglige registreringer korresponderer med fokusområderne, fra den unges KRAMS i den pædagogiske plan.

Programmet overholder de til en hver tid gældende forordninger jf. Persondataloven og dertil hørende bestemmelser.

Hos os er alle spørgsmål velkomne

Telefon

39 40 60 30

GENTOFTE KOMMUNE (Broen)

​​CVR: ​19438414

Læs cookiedeklaration her

Tilgængelighedserklæring​

www.broen-gentofte.com/was

​Hellerup:

Hellerupvej 50

2900 Hellerup​

Hent rutevejledning her

Gentofte:

Gladsaxevej 4

2870 Dyssegård

Hent rutevejledning her

En vellykket overgang til voksenlivet:

B: Botræning

R: Ressourcer

O: Oplevelser

E: Erfaringer

N: Netværk​